Regulamin sklepu internetowego thisisbio.pl

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy This is BIO®, dostępny pod adresem internetowym thisisbio.pl, prowadzony jest przez Cap Martin sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Osiedle Bohaterów Września 82, 31-621 Kraków, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000725599, REGON: 369830276, NIP: 6783173724 Kapitał zakładowy 10.000,00 zł.

 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i podmiotów niebędących Konsumentami i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu oraz zasady i tryb zawierania z podmiotem niebędącym Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

W niniejszym regulaminie następującym pojęciom nadaje się wskazane znaczenie:

Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Sprzedawca – Cap Martin Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu, zarówno Konsument jak i podmiot niebędący Konsumentem.

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym thisisbio.pl.

Magazyn - magazyn zlokalizowany w Krakowie (31-621) Os. Bohaterów Września 82, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto - konto klienta w Sklepie, w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Ebooki - tzw. e-książki, czyli książki w wersji elektronicznej. Książki mogą być zapisane w formacie plików PDF lub EPUB bądź w postaci plików w innych formatach oferowanych przez Sklep Internetowy thisisbio.pl. Ebooki są sprzedawane w postaci plików cyfrowych lub w postaci nośników pamięci typu płyty CD itp.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

Biuro Obsługi Klienta – biuro obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu (+48) 509-656-635 oraz przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem http://thisisbio.pl/kontakt .

Kurier - pracownik jednej z firm kurierskich obsługujących dostawy przesyłek.

Punkt Odbioru – placówka w której można zrealizować osobisty odbiór złożonego zamówienia.

Status dostępności – oznaczenie na karcie produktu informujące o dostępności danego produktu

§ 3

Kontakt ze Sklepem

Sprzedawca zapewnia następujące formy kontaktu:

Adres korespondencyjny Sprzedawcy: Os. Bohaterów Września 82, 31-621 Kraków

Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@thisisbio.pl

Numer telefonu Sprzedawcy: (+48) 509-656-635

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dniach roboczych pon-pt w godzinach 8:00-16:00

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 69 1600 1013 1872 6124 7000 0004

§ 4

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  - urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone ) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
  - aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

  - aktywny nr telefonu komórkowego lub stacjonarnego
  - włączona obsługa plików cookies

 2. Do korzystania z Ebooków zakupionych w Sklepie niezbędne są urządzenia, funkcjonalności i oprogramowanie ujęte w pkt 1 powyżej oraz oprogramowanie komputerowe pozwalające na odtwarzanie plików w formacie .pdf lub/i .epub.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego thisisbio.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego thisisbio.pl lub jego elementy techniczne, w tym do dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego thisisbio.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego thisisbio.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 6. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

 7. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w toku transakcji.

 8. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą, e-przelewem i płatności odroczonej przeprowadzane są za pośrednictwem systemów (a) PayU, (b) PayPal lub (c) PayPo (w zależności od wyboru Klienta):
  a) PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.994.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: https://www.payu.pl/regulaminy
  b) PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349), na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/useragreement-full

  c) PayPo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 39, Warszawa (kod pocztowy: 02-672), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000575158, o kapitale zakładowym w wysokości 1 075 650,00 złotych, NIP: 521-37-05-997, Regon: 362485126

  Regulamin usług dostępny pod adresem: https://static.paypo.pl/documents/Regulamin_PayPo_15.12.2022.pdf

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:
  - imię i nazwisko
  - adres, w tym: nazwa ulicy, numer budynku, kod pocztowy, miasto, kraj
  - numer telefonu
  - adres e-mail

 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  - zalogować się do Sklepu (opcjonalnie)
  - wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny)
  - zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji – opcja „Szybkie Zakupy”
  - jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji wybierając opcję „Szybkie Zakupy”

  - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia
  - kliknąć przycisk “Przejdź do realizacji zamówienia” oraz wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3, za pomocą przelewu bankowego lub w odrębnym odnośniku do płatności systemem PayPal, na stronie Banku lub przez system PayU lub przez system PayPo.

 2. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest Ebook w postaci pliku, link do pobrania przedmiotu zamówienia zostaje przesłany drogą poczty elektronicznej do Klienta na adres e-mail przynależny do konta Klienta w Sklepie Internetowym thisisbio.pl. Klient następnie może pobrać go (plik) na swoje urządzenie elektroniczne. Link do pobrania przedmiotu zamówienia jest aktywny przez okres 7 dni. Jeśli w tym okresie Klient nie skorzystał z linku do pobrania przedmiotu zamówienia to jest on zobowiązany zgłosić się do Sprzedawcy (za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej o której mowa w § 3). W takim wypadku Sprzedawca powtórnie udostępni Klientowi link do pobrania przedmiotu zamówienia. Zabrania się powielania i udostępniania e-booka osobom trzecim, chyba że uprawnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa (tzw. „dozwolony użytek”).

 3. Sprzedawca uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.

 4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

 5. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej.

 6. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 7. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
  a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia)
  b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie)
  c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

 8. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta.

 9. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca może anulować zamówienie w całości.

 10. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 8-9 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 11. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie. W przypadku nieodebrania przez Klienta przedmiotu zamówienia Sprzedawca będzie uprawniony wezwać Klienta do odebrania przedmiotu zamówienia na koszt Klienta w terminie 14 dni, pod rygorem odstąpienia od Umowy Sprzedaży. W przypadku nieodebrania przez Klienta przedmiotu Zamówienia we wskazanym terminie Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży. Korespondencja w tej sprawie będzie prowadzona na adres e-mail podany przez Klienta. Na skutek takiego odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zatrzyma Produkty stanowiące przedmiot zamówienia i zwróci Klientowi cenę uiszczoną za Produkty ujęte w złożonym Zamówieniu. Jednakże w takim wypadku Sprzedawca tytułem odszkodowania za niewykonanie Umowy Sprzedaży zatrzyma kwotę stanowiącą koszt nadania Produktów Klientowi i ich zwrotu do Sklepu, jak również inne poniesione koszty. Postanowienie to będzie wiązać Strony po odstąpieniu Sprzedawcy od umowy.

§ 8

Modyfikacje zamówienia

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Sprzedawcę przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta (status realizacji zamówienia można sprawdzić kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta lub logując się na swoje konto w Sklepie (dla Klientów posiadających Konto w Sklepie). Zmiany mogą dotyczyć zmiany w adresie dostawy (z wyjątkiem opcji dostawy do Punktu Odbioru) lub zmiany danych na fakturze. Zmiana w zamówieniu nie może dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, co nie uchybia prawu Klienta do odstąpienia od umowy o czym mowa jest w §11.

 2. Zmian w zamówieniu można dokonywać kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.

 3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia w przypadku zlecenia ich do Biura Obsługi Klienta.


§ 9

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. W zależności od adresu dostawy i wybranego towaru/ów Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  - Orlen Paczka
  - Paczkomaty InPost
  - Przesyłka kurierska UPS
  - Przesyłka kurierska UPS (zagraniczna - kraje: Austria, Czechy, Niemcy, Rumunia, Węgry, Belgia, Bułgaria, Estonia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Włochy, Chorwacja, Dania, Finlandia, Grecja, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Chiny, Indie, Kanada oraz Japonia, Turcja, Islandia)
  - Poczta Polska (zagraniczna - kraje: Wielka Brytania, Ameryka Północna, Oceania)
  - Odbiór osobisty w sklepie firmowym Sprzedawcy pod adresem: os. Bohaterów Września 82, 31-621 Kraków czynnym w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-19:00
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  - Płatności elektroniczne za pośrednictwem systemu PayU
  - Płatności elektroniczne za pośrednictwem systemu PayPal
  - Płatność kartą płatniczą za pośrednictwem systemu PayU
  - Płatność kartą płatniczą za pośrednictwem systemu PayPal
  - Płatność odroczona za pośrednictwem systemu PayPo
  - Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  - Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki od Kuriera
  - Płatność przy odbiorze przesyłki z paczkomatu InPost
  - Płatność przy odbiorze przesyłki z paczkomatu punktu odbioru Orlen Paczka
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu w zakładce https://thisisbio.pl/opcje-dostawy
 4. W sytuacji nie odebrania przez Klienta zamówienia za pobraniem nie będzie możliwa opcja ponownego zrealizowania płatności w takiej formie.
 5. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.
 6. Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Sklepu Internetowego thisisbio.pl lub od innego podmiotu, który dokona zakupu kodów rabatowych dla swoich Klientów, upoważniających do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym thisisbio.pl.
 7. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.
 8. Wykluczona jest płatność przy odbiorze w sklepie firmowym Sprzedawcy.


§ 10

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym, zgodnie z § 7 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  a) Płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane
  b) Płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

  c) Płatności odroczone, Klient musi przejść pozytywnie weryfikację akceptanta do przyznania mu kredytu konsumenckiego w rozumieniu UKK lub finansowania „Smart Plan” nie stanowiącego kredytu konsumenckiego.

 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych, płatności odroczonej lub kartą płatniczą - od dnia następnego po dniu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy
  b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od roboczego dnia następnego po dniu zawarcia Umowy Sprzedaży.
  c) W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, o terminie gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma jedynie możliwość odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia (bez możliwości odbierania zamówienia w częściach).

 7. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
  a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne, płatności odroczonej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy

 8. Dostawa Produktów odbywa się na terenie wybranych krajów świata, wskazanych we właściwych ofertach podmiotów ujętych w §9 ust. 1, z zastrzeżeniem nie zawierania w kosztach przesyłki ewentualnych opłat celnych i innych opłat związanych z dostarczeniem przesyłki pod wskazany adres zagraniczny. Wszystkie dodatkowe koszty i niezbędne formalności związane z przesyłką spoczywają na Kliencie.

 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

 10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Warunki dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa” natomiast koszty dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 11. Na czas realizacji zamówienie składają się:

  a) czas zaksięgowania środków na koncie bankowym (w przypadku zamówień opłacanych z góry lub przez płatności odroczone)

  b) czas realizacji, który zależny jest o Statusu dostępności produktu (widoczny na karcie produktu)

  c) czas dostarczenia przesyłki przez Przewoźnika pod wskazany w zamówieniu adres dostawy (widoczny w Koszyku przy wyborze formy dostawy)

 12. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.


§ 11

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu dostarczonym wraz z dowodem zakupu lub wydrukować wzór znajdujący się pod adresem https://thisisbio.pl/pomoc/formularz-zwrot-reklamacja.pdf który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany w §3, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
  - W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  - W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 11. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

 12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

 13. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 14. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
  d) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy
  e) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy:
  - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
  - o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy

§ 12

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do złożenia reklamacji, w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym, w terminach wynikających z kodeksu cywilnego.

 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu https://thisisbio.pl/pomoc/formularz-zwrot-reklamacja.pdf

 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. W celu rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca może zażądać dokonania dodatkowych czynności, w szczególności wykonania i przesłania fotografii reklamowego Produktu lub odesłania reklamowego Produktu.

 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 7. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

 8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


§ 13

Zwrot należności Klientom

 1. Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  a) zwrotu produktu (na podstawie odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone Klientowi za pośrednictwem przewoźnika;
  b) zwrotu produktu (na podstawie odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w Punkcie Odbioru i było uprzednio opłacone z góry;
  c) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
 2. W przypadku zwrotu produktu (na podstawie odstąpienia od umowy) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem, z zastrzeżeniem §11 ust. 10.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sklep Internetowy thisisbio.pl oraz z wyjątkiem kosztów wynikających z obsługi płatności odroczonych).
 4. Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta – jeśli zamówienie było opłacone:
  a) z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej;
  b) przy odbiorze u kuriera lub w paczkomacie
 5. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sprzedawcy numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Sprzedawcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
 6. W przypadku gdy zwrot produktów (na podstawie odstąpienia od umowy) lub złożenie reklamacji nastąpi w Punkcie Odbioru, a zamówienie:
  - zostało opłacone z góry – zwrot należności nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 i 4.
 7. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Sprzedawcy zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, chyba że Klient w uzgodnieniu ze Sprzedawcą podał inny rachunek bankowy jako właściwy do zapłaty.

§ 14

Promocje

 1. Na stronach Sklepu Internetowego thisisbio.pl mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”).

 2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.

 3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego thisisbio.pl, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.

 4. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.

 5. Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane w Magazynie.

 6. W przypadku braku w Magazynie któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email wskazany w zamówieniu.

 7. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 11 regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.

 8. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu, z wyjątkiem §14A, zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

§ 14A

Program lojalnościowy „TIB Coin”

Informacje ogólne

 1. Z chwilą rejestracji i utworzenia Konta w Sklepie, po złożeniu pierwszego Zamówienia Klient automatycznie otrzymuje prawo do wzięcia udziału w Programie lojalnościowym „TIB Coin”. Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa w Programie lojalnościowym „TIB Coin” (dalej „Program”) można znaleźć poniżej.
 2. Program polega na zdobywaniu przez Klienta TIB Coin w zamian za nabywane w Sklepie Produkty i wymienianie TIB Coin na dostępne w Sklepie Produkty objęte Programem.
 3. Udział w Programie jest dobrowolny, co oznacza że Klient może ale nie musi korzystać z korzyści jakie daje Program.
 4. Do korzystania z Programu wymagane jest spełnienie wymagań technicznych o których mowa jest w § 4 Regulaminu.
 5. Udział w Programie jest całkowicie bezpłatny i jest integralną częścią funkcjonalności Konta Klienta.
 6. TIB Coin zbierane w ramach Programu można wykorzystać tylko w sposób wskazany w niniejszym § 14A Regulaminu. TIB Coin zgromadzone w Programie w żadnym wypadku nie podlegają zamianie na świadczenie pieniężne.
 7. Z Programu wyłączone są Produkty w obniżonej cenie, co oznacza że za nabycie Produktów w obniżonej cenie w Sklepie nie będą przyznawane punkty, jak również uzyskanych już punktów nie będzie można przeznaczyć na zakup Produktów w obniżonej cenie. Za Produkty w obniżonej cenie rozumie się takie Produkty, które w karcie Produktu zawierają informację o nieaktualnej (wyższej) cenie oraz o aktualnej (niższej) cenie.

  Zbieranie TIB Coin

 8. TIB Coin są zapisywane na Koncie Klienta w sposób automatyczny, w momencie wpłynięcia do Sklepu należności za złożone Zamówienie. Zaksięgowanie należności jest podstawą do przyznania TIB Coin. Z przyczyn technicznych TIB Coin mogą być widoczne na Koncie dopiero po upływie ok. 24 godzin od zaksięgowania przez Sklep płatności.
 9. Liczbę zgromadzonych TIB Coin sprawdzić można po zalogowaniu się na swoje Konto w zakładce „Moje nagrody”.
 10. Każdy jeden uzyskany przez Klienta TIB Coin stanowi ekwiwalent 0,01 zł (1 grosz). Sklep wskazuje ilość przyznawanych TIB Coin w opisie produktu oraz Sklep jest uprawniony wskazywać Produkty za które nie są przyznawane TIB Coin (stosowna informacja na temat braku TIB Coin za nabycie danego Produktu Klient może znaleźć w opisie Produktu lub w pkt 10 poniżej).
 11. TIB Coin przyznane za nabycie danego Produktu zostaną anulowane jeśli na skutek odstąpienia od umowy lub innej podobnej przyczyny Sklep będzie zobowiązany do zwrotu należności za ten Produkt. TIB Coin mogą również zostać anulowane na skutek niezasadnej reklamacji Klienta.
 12. Sklep zastrzega sobie prawo nieprzyznawania TIB Coin za Produkty nabyte w ramach promocji, akcji rabatowych, Produkty ponownie wysyłane do Klienta i inne Produkty wybrane przez Sklep.
 13. W sytuacji, gdy Klient składa swoje Zamówienia przy użyciu różnych Kont TIB Coin zostaną przyznane na te Konta, z których zostało dokonane nabycie Produktu. Wyklucza się możliwość przenoszenia TIB Coin na inne Konto, niezależnie od tego czy jest to Konto innego Klienta czy inne Konto tego samego Klienta.

  Nabywanie Produktów za TIB Coin

 14. Klient może nabyć Produkty za TIB Coin po spełnieniu następujących kryteriów:
  a) nabywany Produkt jest produktem This is BIO lub TIB, chyba że opis danego Produktu będącego w asortymencie Sklepu i nie będącego produktem sprzedawanym pod marką This is BIO oraz TIB zawiera adnotację o tym, że jest on w drodze wyjątku dostępny w zamian za TIB Coin,
  b) Klient posiada ilość TIB Coin wymaganą do nabycia danego Produktu zgodnie z jego ofertą,
  c) Klienta w ramach transakcji nabycia Produktu w zamian za TIB Coin nabędzie również dodatkowo inny produkt płacąc za niego cenę, przy czym cena takiego Produktu nie możne być niższa niż 49 zł brutto.
 15. Katalog produktów dostępnych do wymiany za TIB Coin jest dostępny pod odnośnikiem: Katalog produktów dostępnyh za 'TIB coiny' .
 16. Wyklucza się nabywanie Produktów częściowo za pomocą TIB Coin, a częściowo poprzez uiszczenie płatności.
 17. Sklep zastrzega możliwość, że w danym czasie w Sklepie nie będą dostępne Produkty, które można nabyć w zamian za TIB Coin.
 18. Klient nie może zwrócić lub wymienić produktu zakupionego za TIB Coin

  Unieważnienie TIB Coin

 19. W momencie, gdy w ciągu 24 miesięcy od zapisania TIB Coin na Koncie Klienta nie zostaną one wymienione na Produkty przewidziane w Programie podlegają one unieważnieniu. Wszelkie informacje o liczbie unieważnianych TIB Coin oraz terminie ich unieważnienia będzie można znaleźć na Koncie Klienta.
 20. Sklep może również unieważnić TIB Coin zgromadzone przez Klienta w ramach zablokowania konta Klienta, co nastąpi jednak z uzasadnionych powodów takich jak: działania Klienta sprzeczne z Regulaminem, stosowanie przez niego nadużyć, nieuprawnione korzystanie z Konta przez Klienta, nieuczciwe praktyki stosowane przez Klienta w stosunku do Sklepu czy inne, niezgodne z prawem działania narażające Sklep na szkodę. Za nieuczciwą praktykę stosowną przez Klienta poczytuje się w szczególności pozorne realizowanie transakcji w celu wyłudzenia TIB Coin w Programie.
 21. Sklep zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w każdym czasie lub zastąpienia go innym programem lojalnościowym. W takim wypadku Sklep poinformuje Klientów posiadających TIB Coin o takiej okoliczności i zapewni im okres czasu nie krótszym niż 2 miesiące na wykorzystanie TIB Coin w ramach Programu.

§ 15

Dane osobowe w Sklepie internetowym

Wszelkie informacje o sposobach przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych Klientów wskazane są w „Polityce prywatności” , dokumencie dostępnym na stronie internetowej Sklepu w zakładce:

„Polityka Prywatności”

§ 16

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn w szczególności: technicznych, zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, ważnego interesu Sprzedawcy. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Informacje o Produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego thisisbio.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego thisisbio.pl były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego thisisbio.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego thisisbio.pl.
 5. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego thisisbio.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 8. Sprzedawca informuje, że istnieje możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z umów zawartych ze Sprzedawcą. Sprzedawca informuje, że zasady dostępu do tych procedur wskazane są na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w szczególności pod następującym linkiem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php